Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO), niniejszym informujemy, że Biuro Rachunkowe Licorn z siedzibą w Krakowie w pełni dostosowała prowadzoną działalność gospodarczą do wymogów ochrony przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

Biuro Rachunkowe Licorn przeprowadzono analizę zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, opracowano politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i prowadzony jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Biuro Rachunkowe Licorn jest Biuro Rachunkowe Licorn z siedzibą w Krakowie, przy ul. Obronna 36, 30-688 Kraków, NIP: 679-276-21-53, e-mail: biuro@licorn.pl.
Administrator danych osobowych udziela informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych poszczególnym osobom, których dane są przetwarzane każdorazowo zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 RODO.
W zależności od okoliczności administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO,
w następujących celach:
a) podejmowania działań w celu zawarcia umowy;
b) wykonywania zawartej umowy;
c) przeprowadzania rekrutacji;
d) realizacji stosunku pracy;
e) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
f) marketingu bezpośredniego.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych,
a w przypadkach wskazanych w art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie stosunków kontraktowych, przekazanie danych osobowych administratorowi danych osobowych może być warunkiem do zawarcia lub wykonywania umowy z Biurem Rachunkowym Licorn.